Przegląd okresowy budynków

Okresowe kontrole obiektów budowlanych

 

     Prawo budowlane nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości obowiązek utrzymywania użytkowanych obiektów w należytym stanie technicznym i estetycznym, w taki sposób aby nie dopuścić do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i technicznych. Aby wypełnić powyższy obowiązek ustawodawca wprowadził w Prawie budowlanym system kontroli (przeglądów technicznych) obiektów budowlanych. W związku z powyższym proponuję Państwu wypełnienie powyższego obowiązku i przeprowadzenie następujących kontroli:

1.    okresowej co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2,

2.    okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

3.    okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

4.    bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego, cyt:” zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.”

 

PRZEGLĄDY BUDYNKÓW

Zarządcom i właścicielom budynków, które zgodnie z art. 62 Ustawy prawa budowlanego, wymagają okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej, proponuję kompleksowe przeglądy obiektów budowlanych.

LP

Zakres kontroli

Podgląd roczny

Przegląd pięcioletni

1.

Elementy budynków i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu

+

+

2.

Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska

+

+

4.

Przydatności do użytkowania, estetyki obiektu oraz jego otoczenia

 

+

 

Przeglądy techniczne budynków potwierdzane są stosownym protokołem. Protokół ten może zawierać następujące informacje:

a) opis zastanych usterek, udokumentowany fotografiami,

b) określenie stopnia zużycia lub uszkodzenia badanych elementów i instalacji,

c) proponowane prace remontowe,

d) wytyczne związane z dalszym użytkowaniem poszczególnych instalacji oraz całego obiektu.

 

 

Przeglądy obiektów budowlanych wykonuję fachowo i na bardzo wysokim poziomie. Jakość tych usług przekłada się na bezpieczeństwo oraz znakomite standardy kontrolowanych przeze mnie obiektów. Dokładam wszelkich starań, aby przeglądy techniczne budynków, których się podejmuję, były pod każdym względem zgodne z normami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

 

 

Facebook