Kierownik budowy

Kierownik Budowy

 

Do każdej inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę  Inwestor jest zobowiązany do zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez Kierownika Budowy.  

Do obowiązków kierownika budowy należą m.in.:

 • przejęcie od inwestora terenu budowy (na podstawie protokołu),
 • stosowne zabezpieczenie terenu budowy,
 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
 • zorganizowanie budowy,
 • kierowanie budową zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa,
 • koordynacja realizacji zadań BHP,
 • koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie w trakcie robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,
 • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu,
 • zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
 • zgłaszanie inwestorowi do kontroli lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających,
 • zapewnienie dokonania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy,
 • uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
 • przekazanie inwestorowi wymaganych prawem budowlanym oświadczeń.

Dzięki wieloletniej praktyce na budowach takich obiektów jak:

Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, szkoły, supermarkety, galerie handlowe, szeroko rozumiane obiekty sportowe , budynki użyteczności publicznej i sakralne oferuję pełnienie funkcji Kierownika budowy i nadzorowanie robót budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.

Jestem w stanie kierować każdą budową zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Posiadam wiedzę i praktykę z zakresu konstrukcji żelbetowych, murowych, drewnianych. Koordynuję wszelkie roboty występujące w trakcie prowadzenia inwestycji.

 

Współpracuję w firmami wykonawczymi, dostawcami materiałów budowlanych.

 

Facebook